Polityka prywatności

1. Niniejsza informacja dotycząca ochrony prywatności w serwisie LOCO Travel, którego właścicielem jest LOCO Group sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 730A, 81-840 Sopot KRS 0000829501, NIP 5851490544; działająca pod marką LOCO Group (zwana dalej LOCO Group sp. z o.o.) została stworzona przez LOCO Group sp. z o.o. celem podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności w tym Serwisie.

2. Poniżej zostały zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu LOCO Travel oraz przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie newsletterów i innych informacji związanych z usługami turystycznymi.

3. Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie użytkownikom serwisu internetowego LOCO Travel ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną , zwanej dalej "Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną", oraz ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej "Ustawą o ochronie danych osobowych".

4. Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach serwisu LOCO Travel mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. LOCO Group sp. z o.o. nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności i nie ponosi za nią odpowiedzialności. Jedyne co możemy zrobić, to doradzić Państwu, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dot. polityki prywatności, jeżeli takowy został stworzony, a w przypadku jego braku skontaktowali się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat..

Dane osobowe

5. Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Administratorem danych osobowych Klientów LOCO Group sp. z o.o. oraz użytkowników serwisu LOCO Travel jest LOCO Group sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 730A, 81-840 Sopot. Dane osobowe są przetwarzane zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych, w tym (indywidualnej usługi ubezpieczeniowej), zakupu atrakcji i gadżetów oraz w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a przypadku przetwarzania w celach marketingowych przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

6. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204), użytkownik serwisu LOCO Travel posiada możliwość do korzystania z innych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zapisania się na biuletyn elektroniczny. Zgoda na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną jest dobrowolna. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

7. Korzystanie z serwisu LOCO Travel obliguje Użytkowników do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązania się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje. Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratora serwisu LOCO Group.

8. LOCO Group sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika Serwisu LOCO Travel przetwarza się jego dane w zakresie podanym podczas pierwszej rejestracji Użytkownika.

9. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym LOCO Group, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez LOCO Group sp. z o.o. w celach statystycznych i marketingowych. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

10. LOCO Group sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na asadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych, zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 11 niniejszej Polityki.

11. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym także techniki kryptograficzne, zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Administratora Danych Osobowych).

IP i Cookies

12. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez serwis LOCO Travel wykorzystywane jedynie w celach statystycznych, technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Serwis LOCO Travel używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

13. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do erwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez Użytkowników.

14. Informujemy jednak, że co do zasady wyłączenie „cookies” nie powoduje niemożności korzystania z serwisu LOCO Travel, może jednak czasami wywołać pewne utrudnienia związane z prawidłowym wyświetlaniem treści serwisu.

Publikacja danych w serwisie

15. Każdy Użytkownik, który przy dodawaniu jakiejkolwiek treści zamieszcza swoje wybrane dane, bierze pełną odpowiedzialność za ich publikację.

16. LOCO Group sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na tym Serwisie.

17. Komentarze, recenzje, pytania wysyłane do ekspertów oraz ich odpowiedzi, wiadomości zamieszczane na grupach dyskusyjnych publicznych widoczne są dla wszystkich. Wiadomości zamieszczane na grupach dyskusyjnych prywatnych widoczne są jedynie dla członków tych grup oraz dla Administratorów. Wiadomości prywatne przesyłane innym Użytkownikom widoczne są jedynie dla tych Użytkowników.

18. LOCO Group sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim Użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w serwisie LOCO Travel. LOCO Group sp. z o.o. może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę na adres e-mail lub numer telefonu podany przy rejestracji oraz na wskazane podczas rejestracji konto pocztowe. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

19. LOCO Group sp. z o.o. jako Adminstrator serwsiu LOCO Travel zastrzega sobie prawo do zamieszczania na każdej stronie Serwisu, według swojego uznania, wszelkiego rodzaju reklam, w każdej możliwej formie, a każdy Użytkownik, korzystający z portalu, wyraża na to zgodę o charakterze dobrowolnym.

Rezygnacja z wybranych usług serwisu

20. Serwis LOCO Travel oferuje Użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania newsletterów oraz innych usług określonych podczas rejestracji. Serwis zapewnia Użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie z naszej bazy danych i umożliwia wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych. Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości.

Zmiany w polityce ochrony prywatności

21. Rozwój naszego serwisu LOCO Travel, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez LOCO Group sp. z o.o. polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników Serwisu niezwłocznie, w ramach zakładki „Polityka prywatności”. Zachęcamy wszystkich Użytkowników do zaglądania do tego miejsca w każdym przypadku połączenia się z Serwisem.

W jaki sposób skontaktować się z Administratorem Serwisu LOCO Travel?

22. Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące stosowanej przez LOCO Group sp. z o.o. polityki w zakresie ochrony prywatności, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: biuro@loco-travel.pl


Data ostatniej aktualizacji Polityki prywatności 20.02.2020 r.