Regulamin korzystania z Serwisu LOCO Travel

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis Przewodni – strona internetowa crm.loco-travel.pl znajdująca się pod adresem URL https://crm.loco-travel.pl, którego właścicielem jest LOCO Group sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 730A, 81-840 Sopot, KRS 0000829501, NIP 5851490544; działająca pod marką LOCO Group (zwana dalej LOCO Group sp. z o.o.)
 2. Serwisy Pozostałe – strona internetowa loco-travel.pl znajdująca się pod adresem URL http://loco-travel.pl, której właścicielem jest LOCO Group sp. z o.o.
 3. Serwis LOCO Travel – Serwis Przewodni i Serwisy Pozostałe
 4. Użytkownik – fizyczna osoba zarejestrowana poprzez formularz rejestracyjny w Serwisie LOCO Travel jako akceptująca niniejszy Regulamin
 5. Ambasador - fizyczna osoba lub inny podmiot związana umową agencyjną z LOCO Group sp. z o.o. będąca Użytkownikiem oraz zarejestrowana w Serwisach poprzez Formularz Aplikacyjny Ambasadora
 6. Kod Grupy – indywidualny identyfikator Ambasadora przydzielony przez Administratora
 7. Grupa – jeden lub więcej Użytkowników, którzy dokonując wstępnej rezerwacji w kroku 1 Formularza Rezerwacyjnego wpisali i potwierdzili Kod Grupy danego Ambasadora
 8. Warunki uczestnictwa – oznaczają zasady zawierania i realizacji imprez turystycznych LOCO Group sp. z o.o. określone w Warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych LOCO Travel dostępne w 1 kroku Formularza Rezerwacyjnego oraz na Koncie Użytkownika lub Ambasadora po wstępnej rezerwacji wyjazdu, a także w biurze LOCO Group sp. z o.o. pod adresem podanym na stronie internetowej loco-travel.pl.
 9. Konto Użytkownika – zamknięta platforma Serwisu Przewodniego dająca Użytkownikowi możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz min. 8-cyfrowego hasła, możliwość modyfikacji danych wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym, możliwość modyfikacji ustawień konta, możliwość dokonywania rezerwacji wycieczek turystycznych oraz zamówień świadczeń dodatkowych.
 10. Konto Ambasadora – konto składające się z dwóch platform: platforma Serwisów Pozostałych oraz platforma Serwisu Przewodniego.
 11. Platforma Serwisów Pozostałych dająca możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz min. 8-cyfrowego hasła, pozwalająca na publikację treści w postaci zdjęć, postów, wiadomości ogólnodostępnych w sieci.
 12. Platforma Serwisu Przewodniego dająca Ambasadorowi możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz min. 8-cyfrowego hasła, możliwość modyfikacji danych wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym, możliwość modyfikacji ustawień konta, możliwość dokonywania rezerwacji wycieczek turystycznych oraz zamówień świadczeń dodatkowych, możliwość śledzenia podstawowych informacji o Użytkownikach zgłoszonych do Grupy danego Użytkownika Ambasadora.
 13. Administrator - osoby wyznaczone przez LOCO Group sp. z o.o., odpowiedzialne za prowadzenie serwisu LOCO Travel, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników i Użytkowników Ambasadorów oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników i Ambasadorów, a także nadzór nad przebiegiem procesu rezerwacyjnego poprzez Formularz Rezerwacyjny, przebiegiem procesu rejestracyjnego poprzez Formularz Rejestracyjny.
 14. Organizator – określenie w Warunkach Uczestnictwa.
 15. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników serwisu LOCO Travel.
 16. Rozpoczęcie korzystania z serwisu LOCO Travel jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione w regulaminie warunki i postanowienia.
 17. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratorów o cofnięciu zgody.
 18. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług świadczonych przez LOCO Group sp. z o.o. w ramach serwisu LOCO Travel. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 19. LOCO Group sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania serwisu LOCO Travel, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu LOCO Travel oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisami. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem LOCO Group sp. z o.o..
 20. Ambasador w Serwisie Przewodnim Konta Ambasadora ma możliwość podglądu ogólnych informacji dotyczących wybranych świadczeń w ramach Umowy o Użytkowniku.
 21. Serwisy są kompatybilne z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.

§ 2 Funkcjonowanie serwisu LOCO Travel

 1. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem https://crm.loco-travel.pl/account/register zwanego Formularzem Rejestracyjnym.
 2. W szczególności wymagane jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz bezpiecznego – 8-znakowego hasła, a także nr telefonu, adresu zamieszkania. Pola mogą zawierać tylko te dane, do których zostały przeznaczone.
 3. Aby korzystać z usług świadczonych przez LOCO Group sp. z o.o. w ramach serwisu LOCO Travel, konieczne jest założenie Konta Użytkownika. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego - podanie danych obowiązkowych i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a następnie potwierdzenie aktywacji konta kliknięciem w link wysłany na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym.
 4. Korzystanie z serwisu LOCO Travel dla Użytkowników i Ambasadorów jest bezpłatne.
 5. Użytkownik Ambasador na Platformie w Serwisach Pozostałych wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w Serwisach. Zezwala się na umieszczanie zdjęć innych osób po udzieleniu zgody przez te osoby. LOCO Group sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu zamieszczenia zdjęć osób trzecich, które nie wyraziły na to zgody.
 6. Plaforma w Serwisach Pozostałych będąca elementem Konta Ambasadora ma charakter zasadniczo otwarty - podawane przez Ambasadora dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.
 7. Konto Użytkownika oraz Platforma w Serwisie Przewodnim Konta Ambasadora mają charakter zamknięty – podawane dane przez Użytkownika są informacjami podawanymi do wiadomości Użytkownika lub Ambasadora, którego dotyczą oraz Administratora za wyjątkiem § 2 pkt.12.
 8. Serwis umożliwia Użytkownikom i Ambasadorom wyszukiwanie ofert oraz rezerwację imprez turystycznych poprzez Formularz Rezerwacyjny indywidualnie zdefiniowany dla danej imprezy turystycznej.
 9. Użytkownik lub Ambasador ma prawo do wstępnej rezerwacji imprez turystycznych oferowanych przez LOCO Group sp. z o.o. poprzez Formularze Rezerwacyjne indywidualnie zdefiniowane dla poszczególnych Imprez oraz posiadające swój unikatowy adres URL połączony hiperłączami z ofertami internetowymi umieszczonymi w Serwisach.
 10. Formularz Rezerwacyjny składa się z 5 kroków, w których Użytkownik lub Ambasador podaje dane niezbędne do realizacji imprez turystycznych: w tym dane osobowe osoby zawierającej umowę niezbędne do zawarcia umowy; dane osobowe zapisywanych Klientów, w tym numery PESEL w celach ubezpieczeniowych i dane kontaktowe w celach realizacji imprezy turystycznej; inne informacje związane określeniem szczegółów realizacji imprezy dotyczące zakwaterowania, transportu, sposobów płatności.
 11. Korzystanie z Formularzy Rezerwacyjnych możliwe jest jedynie po uprzednim zalogowaniu do Systemu Przewodniego.
 12. Jeśli Użytkownik czy Ambasador zarezerwował wszystkie miejsca w danym apartamencie w kroku 3 Formularza Rezerwacyjnego, Organizator zobowiązany jest do zakwaterowania Uczestników w wybranym przez takiego Użytkownika składzie osobowym. W innym przypadku Organizator zastrzega możliwość podzielenia zgłoszonych uczestników lub połączenia z uczestnikami z innych rezerwacji w ramach wybranego standardu w zależności od dostępności miejsc w innych apartamentach.
 13. Momentem zawarcia wstępnej rezerwacji imprezy turystycznej jest moment aktywnego zatwierdzenia przez Użytkownika lub Ambasadora przycisku „Zamawiam” w ostatnim kroku formularza rezerwacyjnego. W momencie zawarcia wstępnej rezerwacji wyjazdu zostaje wysłany e-mail określający warunki zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych.
 14. Wymagania dotyczące płatności oraz innych warunków niezbędnych do realizacji poszczególnych zamówień są wysyłane mailowo do Użytkownika lub Ambasadora na adres mailowy podany podczas rejestracji oraz zawarte są w Warunkach Uczestnictwa.
 15. Ambasador zobowiązuje się do zachowania na forum kultury wypowiedzi i unikania wszelkiego rodzaju „wycieczek osobistych”, argumentów ad personam oraz innych nagannych zachowań. Oceny wypowiedzi w sposób jednostronny dokonują Administratorzy lub osoby przez nich wyznaczone.

§ 3 Prawa i obowiązki

 1. Właściciel serwisu LOCO Travel u zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, zarówno w całości jak i poszczególnych jego postanowień, bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkowników i Ambasadorów.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Użytkowników, do likwidacji całości lub części portalu wraz z całą zawartością.
 3. Serwisy nie zapewniają Użytkownikom i Ambasadorom stałego dostępu do portalu, i zastrzegają sobie prawo bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Użytkowników i Ambasadorów, do przerw w dostępie do portalu bez podania przyczyn.
 4. Korzystanie z serwisu LOCO Travel obliguje Użytkowników i Ambasadorów do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązania się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje. Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratorów.
 5. Użytkownik i Ambasador mają obowiązek stosowania się do wszelkich komunikatów systemowych wyświetlanych w aktywnych formularzach, Koncie Klienta i Ambasadora czy w automatycznych powiadomieniach mailowych wysyłanych przez Serwis.
 6. W przypadku niestosowania się do komunikatów, LOCO Group sp. z o.o. na wniosek Administratora ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Administrator ma prawo anulować zamówienie lub wstępną rezerwację wyjazdu, jeśli nie zostały warunki zawarcia Umowy określone w automatycznych mailach potwierdzających dokonanie zamówienia lub wstępnej rezerwacji wyjazdu, a także określone w Warunkach Uczestnictwa.
 8. W przypadku błędów systemu dopuszczających rezerwację miejsc w danej opcji transportu czy zakwaterowania określonych w Formularzu Rezerwacyjnym ponad faktycznie posiadane przez Organizatora limity, Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany szczegółów wybranej rezerwacji zgodnie ze stanem faktycznym posiadanych limitów i bez zgody Użytkownika czy Ambasadora. Sytuacja ta nie może jednak nastąpić po podpisaniu Umowy przez obie strony zgodnie z Warunkami Uczestnictwa.
 9. W przypadku błędów Systemu powodujących niezgodne z ofertą naliczanie cen Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany kwot wygenerowanych przez System w Umowie bez zgody Użytkownika czy Ambasadora.
 10. Serwisy zastrzegają sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Użytkownika i Ambasadora, do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika lub Ambasadora, bez podania przyczyn.
 11. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym pod warunkiem, że nie jest to sprzeczne z zasadami zawartymi w Warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych LOCO Group sp. z o.o.
 12. Każdy zarejestrowany Użytkownik lub Ambasador może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z serwisu LOCO Travel poprzez wysłanie informacji mailowej na adres admin@crm.loco-travel.pl z prośbą o wyrejestrowanie. Po otrzymaniu od Użytkownika lub Ambasadora informacji z żądaniem wyrejestrowania, zostanie wysłana do Niego wiadomość z prośbą o potwierdzenie dyspozycji usunięcia konta Użytkownika lub Ambasadora. Dopiero po otrzymaniu od Użytkownika lub Ambasadora potwierdzenia dyspozycji, zostanie on wyrejestrowany a Jego konto usunięte.
 13. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika lub Ambasadora, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Systemu..
 14. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.
 15. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.
 16. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.
 17. W przypadku otrzymania przez LOCO Group sp. z o.o. urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Ambasadora i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, LOCO Group sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Ambasadora za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§ 4 Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik i Ambasador zobowiązani są do aktualizowania danych na swoich kontach.
 2. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika lub Ambasadora nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administratorzy mają prawo:
  - wezwać danego do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości,
  - zablokować Konto przez Użytkownika lub Ambasadora do wyjaśnienia sprawy,
  - skasować Konto przez Użytkownika lub Ambasadora
 3. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika lub Ambasadora danych, Administratorzy mogą zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub Ambasadora zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w serwisie LOCO Travel. LOCO Group sp. z o.o. przetwarza dane Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności, zamieszczoną na serwisie LOCO Travel.
 5. Zrealizowanie procedury rejestracji w serwisie LOCO Travel, której skutkiem jest założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika lub Ambasadora, który:
  - zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,,
  - wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
  - potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym,
  - wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, przerwach technicznych w działaniu Systemów, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.
 6. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika lub Ambasadora jest LOCO Group sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 730A, 81-840 Sopot, KRS 0000829501, NIP 5851490544; działająca pod marką LOCO Group, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku pod nr. KRS: 0000829501
 7. LOCO Group sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkownika lub Ambasadora w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika lub Ambasadora LOCO Group sp. z o.o. przetwarza jego dane w zakresie podanym podczas pierwszej rejestracji Użytkownika w serwisie LOCO Travel lub w trakcie użytkowania serwisu LOCO Travel przez Użytkownika.

§ 5 Reklamacja

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Systemów, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Systemów mogą być reklamowane przez Użytkownika lub Ambasadora poprzez zgłoszenie tego drogą elektroniczną na adres biuro@loco-travel.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez LOCO Group sp. z o.o. w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. LOCO Group sp. z o.o. zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 3. LOCO Group sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika lub Ambasadora w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Kont Użytkownika lub Ambasadora lub serwisu LOCO Travel.
 4. Reklamacje składane do LOCO Group sp. z o.o., a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem serwisu LOCO Travel nie będą rozpatrywane. LOCO Group sp. z o.o. nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

§ 6 Postanowienia Końcowe

 1. LOCO Group sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, w wyniku których doszło by za pośrednictwem serwisu LOCO Travel, do naruszenia dóbr osobistych użytkowników.
 2. LOCO Group sp. z o.o. zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników lub Ambasadorów, których zmiana dotyczy bezpośrednio.
 3. LOCO Group sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian serwisu LOCO Travel dążących do rozwoju i usprawnienia ich funkcjonalności, czy wynikających ze zmian w powszechnie obowiązującego prawa. W szczególności dopuszcza zmiany rozszerzające jego funkcjonalność o Konta Agentów, Pośredników Turystycznych pozwalające na zarządzanie sprzedażą agencyjną wyjazdów LOCO Group sp. z o.o.
 4. Użytkownik lub Ambasador ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w pkt. 3.
 5. Użytkownik lub Ambasador ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w pkt. 3. z przyczyn niezależnych od LOCO Group sp. z o.o.
 6. Użytkownik lub Ambasador zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem Serwisu LOCO Travel, a użytkowanie oznacza wyrażenie woli pozostania w stosunku umownym z LOCO Group sp. z o.o. na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu LOCO Travel.
 7. Data ostatniej aktualizacji Regulaminu 20.02.2020.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez LOCO Group sp. z o.o.